de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 1-Poliţia Locală Suceava.

 Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează:
• proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe   sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
• proba scrisă;  - BIBLIOGRAFIE
• interviul.

  Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba suplimentară se va desfăşura în data de 09 ianuarie 2017, cu începere de la ora 10,00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 11 ianuarie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 6 luni
• aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime pentru bărbaţi minim 170 înălţime
condiţie fizică adecvată.

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru   conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare  ocupării funcţiei publice conform Ordinul      preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către   medicul de familie
- aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

ANUNŢ NR. 38487/08.12.2016

 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide