clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ-Poliţia Locală Suceava. 
       Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: după cum urmează:
       • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
       • proba scrisă;
       • interviul. 

        BIBLIOGRAFIE

       Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
       • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
       • Proba suplimentară se va desfăşura în data de 16 decembrie 2016, cu începere de la ora 10,00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
       • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 19 decembrie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

       Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
       • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
       • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
       • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani
       • aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti
          - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălţime pentru bărbaţi minim 170 înălţime
          - condiţie fizică adecvată. 

       Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
       - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)  - formulare
       - copia actului de identitate
       - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
       - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinţă
      - cazierul judiciar
      - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie 
      - aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
      - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică. - declaraţie

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 ANUNŢ NR. 36534/18.11.2016

    PRIMAR,
   ION LUNGU

Inchide