ANUNŢ NR. 32486/14.10.2016

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Biroului investiţii, Direcţia generală tehnică și de investiţii.
         
 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               
 Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    - Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a; 
    - Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 14 noiembrie 2016, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniulştiinţe inginereşti- inginerie civilă și ingineria instalaţiilor.
    - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.
 
 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - formular
    - copia actului de identitate  
    - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
    - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul   preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinta
    - cazierul judiciar
    - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie 
    - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică - declaratie
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252. 
Bibliografie
 
PRIMAR,
ION  LUNGU

Inchide