din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism.
       Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                              
       Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
       • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
       • Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 07 decembrie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
       Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice cu specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor, completate cu master în  domeniul managementul administraţiei europene.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani

       Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate 
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie     
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252. 

Bibliografie

Anunţ nr. 36995/23.11.2016
 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide