de conducere vacante de director executiv al Poliţiei Locale Suceava.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.                                       

Proba scrisă se va desfăşura în data de 3 octombrie 2018, cu începere de la ora 1000  la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative;
• studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7
ani.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 3 – 24 septembrie 2018.
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti; 
- buletin de examinare psihologică cu concluzii APT/INAPT angajare şi port armă în serviciu;
- cazierul judiciar;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 152-252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Cristina Iasinschi, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
cristinai@primariasv.ro.

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR. 29464 / 03.09.2018

Inchide