ANUNT

Nr. 21271 / 15.07.2015

 Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director executiv adjunct al Poliţiei Locale Suceava.

 Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                          
 Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen
de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 august 2015, cu începere de la ora 1000 la
sediul Primăriei municipiului Suceava.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 3 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- formularul de Certificat medical pentru angajare şi port armă în serviciu a personalului Poliţiei Locale Suceava (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie şi de către medici specialişti 
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

 PRIMAR

ION  LUNGU

 

Inchide