ANUNŢ

NR. 24579/05.08.2016

            Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 22 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei buget, contabilitate, fiscalitate după cum urmează:
• consilier, clasa I, superior la Serviciul fiscalitate persoane juridice                 - 1 post
• consilier, clasa I, principal la Serviciul fiscalitate persoane juridice                 - 2 posturi
• consilier, clasa I, principal la Serviciul fiscalitate persoane fizice                    - 2 posturi
• consilier, clasa I, asistent la Serviciul fiscalitate persoane fizice                     - 3 posturi
• referent, clasa III, superior la Serviciul urmărire şi executare silită                - 1 post
• consilier, clasa I, asistent la Serviciul urmărire şi executare silită                   - 2 posturi
• consilier, clasa I, debutant la Serviciul urmărire şi executare silită                 - 2 posturi
• consilier, clasa I, superior la Biroul finanţare învăţământ şi încasări directe     - 1 post
• consilier, clasa I, asistent la Biroul finanţare învăţământ şi încasări directe      - 1 post
• consilier, clasa I, debutant la Biroul buget                                                    - 1 post
• consilier, clasa I, principal la Biroul buget                                                     - 1 post
• consilier, clasa I, principal la Serviciul financiar contabilitate                          - 2 post
• consilier, clasa I, principal la Serviciul prelucrarea automată a datelor            - 2 posturi
• consilier, clasa I, asistent la Serviciul prelucrarea automată a datelor             - 1 post

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                             
           Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 19 septembrie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
b) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani
c) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani
d) pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
e) pentru referent, clasa III, superior în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
f) pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:drept,ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
g) pentru consilier, clasa I, debutant în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:drept,ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
h) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Biroului finanţare învăţământ si încasări directe
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani
i) pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Biroului finanţare învăţământ si încasări directe
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an
j) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Biroului buget
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:drept, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani
k) pentru consilier, clasa I, debutant în cadrul Biroului buget
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:drept,ştiinţe economice sau ştiinţe administrative  cu specializarea administraţie publică.
l) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului financiar contabilitate
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul:ştiinţe economice
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.
m) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului prelucrarea automată a datelor
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:ştiinţe inginereşti – ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti – ingineria electrică, electronică şi telecomunicaţii, completate cu studii de master în domeniul IT;
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.
n) pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului prelucrarea automată a datelor
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile:ştiinţe inginereşti – ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ştiinţe inginereşti – ingineria electrică, electronică şi telecomunicaţii, completate cu studii de master în domeniul IT;
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

    PRIMAR 

  ION  LUNGU                                      

BIBLIOGRAFIE

 

 


 

Inchide