Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două)  posturi contractuale vacante din cadrul compartimentului Pieţele agroalimentare Centrală  şi  Iţcani -Direcţia Administraţia Pieţelor, respectiv:
• inspector de specialitate, gradul II
• inspector de specialitate, debutant                    BIBLIOGRAFIE

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
 a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 b) specifice:
• pentru inspector de specialitate, gradul II
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
 - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale de minim 6 luni;
• pentru inspector de specialitate, debutant 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice;

 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 12 iunie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• 25 iunie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs*;
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite;
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

  Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularul  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR. 18557 / 29.05.2018 

Inchide