pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic din cadrul Direcției contencios administrativ, juridică și administrativă.
  Concursul de promovare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul. (Bibliografie, Atribuțiile postului).
  Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în intervalul 24 iunie - 15 iulie 2019;
    • Proba scrisă se va desfășura în data de 24 iulie 2019, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Condiții de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată(2), cu modificările și completările ulterioare.
  Condițiile de participare sunt următoarele:
    • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul drept cu specializarea drept;
    • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice, în condițiile legii;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;
    • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
    • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.
  Dosarul de concurs depus de către candidații la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic se constituie în mod obligatoriu din:
    - formularul de înscriere; 
    - curriculum vitae, model comun european;
    - copia actului de identitate;
    - copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecționări;
    - copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcțiilor publice, după caz;
    - copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
    - copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
    - cazierul administrativ.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
ralucap@primariasv.ro.

Inchide