de conducere din cadrul Direcţiei de Asistență Socială, respectiv:
Șef birou al Biroului relații publice și administrativ. - Bibliografie.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: știinţe administrative cu specializarea administrație publică, științe inginerești sau științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere  de minimum 4 ani.
 Concursul va consta în 3 etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:
        
•  11 decembrie 2020, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• 21 decembrie 2020, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă idebtitatea potrivit legii, după caz
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularul  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.


PRIMAR,
Ion Lungu

Anunţ nr.36628/26.11.2020

Inchide