Nr.26121/22.08.2016                                   A N U N Ţ

       Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou la Biroul de Evidenţă şi Administrarea Imobilelor de Locuit din cadrul Direcţiei patrimoniu  - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava.
       Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               
       Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 21 septembrie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

           Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999    privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică;
- studii de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

            Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- cazierul administrativ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.
 
  PRIMAR,
Ion Lungu

Bubliografie

Inchide