pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, gradul IA în cadrul Serviciului protecție socială - Direcția de Asistență Socială.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) specifice
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul asistență socială, cu specializarea asistență socială;
      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 6 ani și 6 luni;
      - aviz de exercitare a profesiei de asistent social conform vechimii de minimum 6 ani și 6 luni, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.
  Concursul va consta în susținerea de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor a două probe: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)
  Concursul se organizează conform calendarului următor:
    • 6 septembrie 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 17 septembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisă care se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • Data, ora şi locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, şi de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse, precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - cererea de înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    - curriculum vitae
    - copia actului de identitate
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    - copia avizului de exercitare a profesiei de asistent social sau dovada privind înscrierea în Colegiul Național al Asistenților Sociali
    - după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    - certificatul de cazier judiciar
    - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

Inchide