pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului asociații de proprietari - Direcţia de ecologizare.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul științe economice, științe juridice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
    - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 3 ani şi 6 luni.

Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor a două probe: proba scrisă şi interviul.  BIBLIOGRAFIE                                                                   
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 18 septembrie 2018, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 28 septembrie 2018, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise,  şi de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
- certificatul de cazier judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
* Formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.


PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ Nr.29788/05.09.2018 

Inchide