pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor, respectiv:

• 1 post de inspector de specialitate, debutant  la Serviciul Investiții, reparații și administrativ;
• 1 post de inspector treapta IA la Compartimentul control alimente de origine animală și igienă;
• 1 post de îngrijitor la Complexul Comercial ,,Bazar”

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă / probă practică şi interviul.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele
:      BIBLIOGRAFII
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
- pentru postul de inspector de specialitate debutant - studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă din domeniul ştiinţe administrative, cu specializarea administrație publică;
- pentru postul de inspector treapta IA – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat – chimie industrială;
- vechime în specialitatea necesară de minimum 6 ani și 6 luni
- pentru postul de îngrijitor
- studii medii / generale
- vechime în muncă necesară de minimum 6 luni;

Concursul va consta în 3 etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă (pentru postul de inspector de specialitate debutant și postul de inspector treapta IA) sau proba practică (pentru postul de îngrijitor) și interviul.
Concursul se organizează conform calendarului următor:
        
• 28 noiembrie 2019, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 9 decembrie 2019, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 9 decembrie 2019, ora 1200 - proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Administrația Piețelor;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă / proba practică.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise / probei practice sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
* Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

Anunţ Nr. 38640 din 15.11.2019

  PRIMAR
ION LUNGU

Inchide