pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, respectiv:

    • inspector de specialitate, gradul II  la Serviciul spaţii verzi.    - Bibliografie

    Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti, ingineria resurselor vegetale şi animale – horticultură cu specializarea horticultură sau peisagistică, sau silvicultură cu specializarea silvicultură sau exploatări forestiere;
    - vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni;
 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 5 aprilie 2019, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 16 aprilie 2019, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
   Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
*  Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

 


PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide