pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Compartimentului salubrizare, vidanjare al Serviciului prestări servicii - Direcţia Generală a Domeniului Public

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba practică şi interviul.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
 a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 b) specifice:
        - studii generale/medii;
        - vechime în muncă de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:        
 •12 octombrie 2018, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
 • 23 octombrie 2018, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
 • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă sau proba practică, după caz.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului primei probe sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 - cererea de înscriere la concurs* 
 - curriculum vitae
 - copia actului de identitate
 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
 - după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
 - cazierul judiciar
 - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ  Nr.32689 din 01.10.2018

Inchide