pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, de la Compartimentul Administrare Zonă de Agrement Tătăraşi - Serviciul Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement, respectiv:

• electrician, treapta II - 1 post
• îngrijitor - 1 post

 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
• pentru electrician, treapta II:
    - studii generale/medii şi calificare în meseria de electrician;
    - vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani;
• pentru posturile de îngrijitor:
    - studii generale/medii;
    - vechime în muncă de minimum 6 luni.

 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 20 aprilie 2018, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 2 mai 2018, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

ANUNT  Nr.12159 din 05.04.2018 

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide