pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gr.IA din cadrul Direcţiei de Ecologizare – Serviciul Asociaţii de Proprietari.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.     
BIBLIOGRAFIE                                        
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginereşti.
• vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani şi 6 luni

Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 11 august 2017, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 23 august 2017, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de concurs se constituie din:
- cererea de înscriere la concurs *
- curriculum vitae *
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
- după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

 
PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR. 27205/31.07.2017

 

Inchide