din cadrul Direcţiei de Ecologizare – Serviciul Asociaţii de Proprietari, după cum urmează:
• Şef serviciu
• consilier, gradul IA 

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.    
                                         
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) pentru şef serviciu:             - Bibliografie
• cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice
• vechime în specialitate necesară de minimum 4 ani  

b) pentru consilier, gradul IA    - Bibliografie
• cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe juridice cu specializarea drept sau ştiinţe economice
• vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani şi 6 luni

 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 23 decembrie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 16 ianuarie 2017, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarul de concurs se constituie din:
- cererea de înscriere la concurs *
- curriculum vitae *
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
- după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

ANUNŢ NR. 38780/12.12.2016

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide