CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  cu sediul în Bvd. 1 Mai nr. 5A, Suceava, România, oferă la vânzare prin metoda LICITATIE CU STRIGARE  , în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 137/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, un număr de 1.436.046 acţiuni, reprezentând 100,00% din capitalul social al S.C. TERMICA S.A. Suceava, având sediul în Suceava, Str. Energeticianului nr. 1, judetul Suceava, Cod Unic de Inregistrare 14682110, Atribut fiscal RO, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J33/310/2002, având ca activitate principală: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat- cod CAEN( rev. 2) 35. concomitent cu :
o        reglementarea dreptului de proprietate al SC TERMICA SA asupra terenului in suprafata de 1.553.046 mp si constructii in suprafata de 41.437 mp amplasate in Str, Energeticianului nr.1 Suceava, respectiv amplasamentul Centralei Electrice de termoficare,
o        preluarea datoriei Consiliului local la Muncipiului Suceava catre Termica SA in suma de 87.087.950,98 Lei estimata pentru data de 30.04.2009, 20.359.544,35 EUR la un curs de schimb EUR-LEU de 4.2775 lei pentru 1 EUR anuntat de catre BNR si valabil pentru data de 31.01.2009. Suma care urmeza a fi preluata efectiv va fi certificata prin deconturi justificative pentru data de 30 Aprilie 2009.
Valoarea nominală a acţiunii este de 100 lei.
Preţul de pornire al licitatiei este de 12,74 EUR/acţiune, respectiv de 18.300.000 EUR pentru pachetul de 1.436.046  acţiuni scos la vânzare.
Pretul final al actiunilor , conform oferetei de vanzare , este format din valoarea pachetului de actiuni licitata plus valoarea creantei preluate.
La procedura de licitaţie cu strigare vor putea participa numai ofertanţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de precalificare :
1.Au o experienţă min de 3 ani in unul din următoarele domenii :
            1.1 producţia de energie electrica si/sau termica
            1.2 furnizarea si distribuţia de energie electrica si/sau termica
1.3 Comertul cu produse din domeniul energiei ( carbune, pacura, trading cu energie electrica etc.)
1.4 proiectarea si/sau producerea de echipamente pentru energie electrica si/sau termica
1.5 consumatori de energie electrica cu un consum mediu  in ultimii 3 ani de 500.000 MWh
2. Fac dovada realizării unei cifre de afaceri de cel puţin 30 milioane Euro in ultimele 3 exerciţii financiare anuale încheiate, confirmate prin prezentarea situaţiilor financiare auditate , după caz , si a anexelor aferente înregistrate la autorităţile fiscale competente
3. Prezentarea unui plan de afaceri pentru un orizont de 5 ani , începând cu data transferului de proprietate asupra acţiunilor , prin care ofertantul îşi va asuma în mod expres un program de investiţii pentru reabilitare , modernizare si dezvoltare tehnologică din surse proprii , in valoare de min.35 milioane Euro care să garanteze :
1.       realizarea în timp util a măsurilor prevăzute în Programul de conformare – protecţia mediului
2.       creşterea eficienţei activităţii de producere energiei electrică şi termică în cogenerare
3.       creşterea duratei anuale de utilizare a capacităţilor de producţie
4.       asigurarea alimentării cu energie termică a sistemului centralizat de transport si distribuţie in municipiul Suceava in condiţii de siguranţă
4. Reducerea cu 30 % a preţului de producere transport si distribuţie , reglementat de către autorităţile competente pentru energia termică furnizată populaţiei pe o perioadă de 5 ani sub condiţia îndeplinirii de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a obligaţilor de investiţii în reţeaua de termoficare in acelasi interval de timp in scopul reducerii pierderilor in acelasi interval de timp
 5. Acceptarea si asumarea în mod expres şi irevocabil a condiţiilor contractuale prezentate prin proiectul de cesiune de acţiuni , în forma prezentată în Dosarul de prezentare . Aceste condiţii se refera la :
-          menţinerea obiectului de activitate pentru producerea , transportul si distributia de energie termica , potrivit reglementărilor şi licenţelor emise de autorităţile competente
preluarea în totalitate a personalului aferent SC TERMICA SA Suceava , cu respectarea obligaţiilor şi drepturilor decurgând din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al SC TERMICA SA Suceava la data transferului de proprietate asupra acţiunilor . În situaţia în care în primii 5 ani cesionarul va opera concedieri de personal individuale sau colective , din motive neimputabile salariaţilor , acesta va acorda salariaţilor concediaţi plăţi compensatorii conform art. 4.97 din CCM 2009 al SC TERMICA SA Suceava , indiferent de forma CCM pe unitate în vigoare la data concedierii .
-          realizarea programului de investiţii asumat pentru reabilitarea , modernizarea şi dezvoltarea tehnologică , finanţat din surse proprii , în valoare de minim 35 milioane Euro
-          asumarea de către cumpărător a obligaţiilor de a respecta condiţiile autorizaţiilor şi licenţelor specifice , a drepturilor consumatorilor , cu respectarea reglementărilor în vigoare , precum şi a regulilor , prescripţiilor şi normelor existente , stabilite şi agreate de ANRE , ANRSC şi OPCOM , a prescripţiilor energetice operative şi a legislaţiei de mediu
-          obligativitatea prezentării documentelor solicitate în procesul de monitorizare post-privatizare şi permiterea accesului în incinta SC TERMICA SA Suceava a reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava pentru verificare
6. Acceptarea si asumarea în mod expres si irevocabil a condiţiilor contractuale din contractul de concesiune încheiat de SC TERMICA SA Suceava cu Consiliul Local Suceava pentru exploatarea sistemului de transport si distribuţie energie termica a municipiului Suceava
 
Criteriile de precalificare trebuie îndeplinite cumulativ de ofertanţi pentru a putea participa la procedura de licitatie cu strigare
Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE al societăţii comerciale.
Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a preţului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin/carte de identitate sau pasaport (in cazul persoanelor fizice straine);
- împuternicire din partea ofertantului;
- angajamentul de confidenţialitate ce va fi semnat la sediul Consiliului Local la Municipiului Suceava.
DOSARUL DE PREZENTARE poate fi procurat începând cu data de 8.04.2009, de luni până joi între orele 900-1600 iar vineri intre orele 900-1400,pana in data de 3.05.2009 ora 1600, de la Serviciul Patrimoniu din cadrul Primariei Muncipiului Suceava din Suceava, Bvd. 1 Mai  nr. 5A, parter, camera 3, telefon:212696; fax:0230520593. Pentru clarificari in ceea ce priveste documentele de participare la licitaie si de precalificare vor fi primite solicitari pana cel mai tarziu pe data de 4.05.2009, ora 16:00, raspunsurile la clarificari vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 6.05.2009, ora 16:00
Pentru participarea la licitatie, potentialii cumparatori vor depune la sediul Primariei Muncipiului Suceava din Bvd. 1 Mai nr. 5A,  în plic sigilat, documentele de participare si precalificare precizate in  Secţiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, până în data de 11.05.2009 ora 1600, acest termen fiind termen de decădere.
Potenţialii cumpărători care doresc date şi informaţii referitoare la S.C. TERMICA  S.A. Suceava, în scopul întocmirii unui raport de expertiză asupra societăţii, pot consulta documentele la sediul societăţii comerciale după cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE, semnarea ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENŢIALITATE şi plata TAXEI DE ACCES DIRECT la date şi informaţii.
Pentru persoanele fizice/juridice romane, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, în valoare de 1.500 lei, la care se adaugă TVA, a TAXEI DE ACCES DIRECT la date şi informaţii, în valoare de 4.500,00 lei, la care se adaugă TVA, se vor face cu ordin de plată în contul deschis de Primaria Muncipiului Suceava la Trezoreria Municipiului Suceava având codul IBAN      RO97 TREZ59121360250XXXXX.
GARANŢIA DE PARTICIPARE la licitaţie, in cuantum de 2.000.000 Eur sau echivalentul in Lei, se va depune în forma precizata în DOSARUL DE PREZENTARE.
Codul fiscal al Primariei Muncipiului Suceava. este 4244792.
Deschiderea plicurilor cu documentele de precalificare se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 12.05.2009, ora 1200.
In data de 19.05.2009 ora 1400 se va afisa lista ofertantilor acceptati dupa precalificare . Afisarea se va face la sediul Primariei Municipiului Suceava. din Bvd. 1 Mai nr. 5A,Suceava
Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor acceptati in etapa de precalificare în data de 21.05.2009, ora 1000 la sediul Primariei Municipiului Suceava. din Bvd. 1 Mai nr. 5A,Suceava
LICITATIA CU STRIGARE va avea loc în data de 21.05.2009 ora 1400 sediul Primariei Muncipiului Suceava. din Bvd. 1 Mai nr. 5A,Suceava

Relaţii suplimentare se pot obţine de la d-na Damian Camelia din cadrul Primariei Muncipiului Suceava, telefon: 0230212696 interior 162, fax: 0230520593.

Inchide