MUNICIPIUL SUCEAVA prin Primar, la sediul Primăriei Municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr.5A, Suceava, România, oferă la vânzare prin metoda LICITAŢIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.137/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 1.436.046 acţiuni, reprezentând 100,00% din capitalul social al S.C. TERMICA S.A. Suceava, având sediul în Suceava, str. Energeticianului nr.1, judeţul Suceava, Cod Unic de Înregistrare 14682110, Atribut fiscal RO, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J33/310/1994, având ca activitate principală: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – cod CAEN (rev.2) 35 concomitent cu :
  • recunoaşterea dreptului de proprietate al SC TERMICA SA asupra teren în suprafaţă de 1.553.046 mp şi construcţii în suprafaţă de 41.437 mp amplasate în str. Energeticianului nr.1 Suceava, respectiv amplasamentul Centralei Electrice de termoficare,
  • preluarea datoriei Municipiului Suceava către SC TERMICA SA în sumă de 86.137.191,98 lei estimată pentru data de 15.04.2009, 20.137.275,57 EUR la un curs de schimb EUR-LEU de 4,2775 lei pentru 1 EUR anunţat de către BNR şi valabil pentru data de 31.01.2009. Suma care urmează a fi preluată efectiv va fi certificată prin deconturi justificative pentru data de 15 Aprilie 2009.
 
Valoarea nominală a acţiunii este de 100 lei.
 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 12,74 EUR/acţiune, respectiv de 18.300.000 EUR pentru pachetul de 1.436.046 acţiuni scos la vânzare.
 
Preţul final al acţiunilor, conform ofertei de vânzare, este format din valoarea pachetului de acţiuni licitat plus valoarea creanţei preluate.
 
La procedura de licitaţie cu strigare vor putea participa numai ofertanţi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de precalificare:
  1. au o experienţă de minim 3 ani în unul din următoarele domenii:
1.1. producţia de energie electrică şi/sau termică
1.2. furnizarea şi distribuţia de energie electrică şi/sau termică
1.3. comerţul cu produse din domeniul energiei (cărbune, păcură, trading cu energie electrică etc.)
1.4. proiectarea şi/sau producerea de echipamente pentru energie electrică şi/sau termică

1.5. consumatori de energie electrică cu un consum mediu în ultimii 3 ani de 500.000 MWh

     2. Fac dovada realizării unei cifre de afaceri de cel puţin 30 milioane Euro în ultimele 3 exerciţii financiare anuale încheiate, confirmate prin prezentarea situaţiilor financiare auditate, după caz, şi a anexelor aferente înregistrate la autorităţile fiscale competente

     3. Prezentarea unui plan de afaceri pentru un orizont de 5 ani, începând cu data transferului de proprietate asupra acţiunilor, prin care ofertantul îşi va asuma în mod expres un program de investiţii pentru reabilitare, modernizare şi dezvoltare tehnologică din surse proprii, în valoare de minim 35 milioane Euro, care să garanteze:

1.realizarea în timp util a măsurilor prevăzute în Programul de conformare protecţia mediului
2. creşterea eficienţei activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare
3. creşterea duratei anuale de utilizare a capacităţilor de producţie
4. asigurarea alimentării cu energie termică a sistemului centralizat de transport şi distribuţie în municipiul Suceava în condiţii de siguranţă

      4. Reducerea cu 30% a preţului de producere, transport şi distribuţie, reglementat de către autorităţile competente pentru energia termică furnizată populaţiei pe o perioadă de 5 ani sub condiţia îndeplinirii de Municipiul Suceava a obligaţiilor de investiţii în reţeaua de termoficare pentru reducerea pierderilor în acelaşi interval de timp

      5. Acceptarea şi asumarea în mod expres şi irevocabil a condiţiilor contractuale prezentare prin proiectul de cesiune de acţiuni, în forma prezentată în Dosarul de prezentare. Aceste condiţii se referă la:
- menţinerea obiectului de activitate privind producerea, transportul şi distribuţia energiei termice potrivit reglementărilor şi licenţelor emise de autorităţile competente
- preluarea în totalitate a personalului aferent SC TERMICA SA Suceava, cu respectarea obligaţiilor şi drepturilor decurgând din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare al SC TERMICA SA Suceava la data transferului de proprietate asupra acţiunilor. În situaţia în care în primii 5 ani concesionarul va opera concedieri de personal individuale sau colective, din motive neimputabile salariaţilor, acesta va acorda salariaţilor concediaţi plăţi compensatorii conform art. 4.97 din CCM 2009 al SC TERMICA SA Suceava, indiferent de forma CCM pe unitate în vigoare la data concedierii
- realizarea programului de investiţii asumat pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea tehnologică, finanţat din surse proprii în valoare de minim 35 milioane Euro
- asumarea de către cumpărător a obligaţiilor de a respecta condiţiile autorizaţiilor şi licenţelor specifice, a drepturilor consumatorilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare, precum şi a regulilor, prescripţiilor şi normelor existente, stabilite şi agreate de ANRE, ANRSC şi OPCOM, a prescripţiilor energetice operative şi a legislaţiei de mediu
- obligativitatea prezentării documentelor solicitate în procesul de monitorizare post-privatizare şi permiterea accesului în incinta SC TERMICA SA Suceava a reprezentanţilor Municipiului Suceava pentru verificare.
     6. Acceptarea şi asumarea în mod expres şi irevocabil a condiţiilor contractuale din contractul de concesiune încheiat de SC TERMICA SA Suceava cu Municipiul Suceava pentru exploatarea sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice a municipiului Suceava.
 
Criteriile de precalificare trebuie îndeplinite cumulativ de ofertanţi pentru a putea participa la procedura de licitaţie cu strigare.
 
Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE al societăţii comerciale.
 
Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
 
-          dovada de achitare a preţului DOSARULUI DE PREZENTARE;
 
-          buletin/carte de identitate sau paşaport (în cazul persoanelor fizice străine);
 
-          împuternicire din partea ofertantului;
 
-          angajamentul de confidenţialitate ce va fi semnat la sediul Consiliului Local al Municipiului Suceava.
 
DOSARUL DE PREZENTARE poate fi procurat începând cu data de 03.03.2009 de luni până joi între orele 900 – 1600 iar vineri între orele 900 – 1400 , până în data de 25.03.2009 ora 1600, de la Serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, din Suceava B-dul 1 Mai nr.5A, parter, camera 3, telefon: 212696 interior 162; fax. 0230.520593.
Pentru clarificări în ceea ce priveşte documentele de participare la licitaţie şi de precalificare vor fi primite solicitări până cel mai târziu pe data de 26.03.2009, ora 1600, răspunsurile la clarificări vor fi transmise cel mai târziu până pe data de 28.03.2009, ora1600.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători vor depune la sediul Primăriei Municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr.5A, în plic sigilat, documentele de participare şi precalificare precizate în Secţiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, până în data de 2.04.2009 ora 1600 , acest termen fiind termen de decădere.
 
Potenţialii cumpărători care doresc date şi informaţii referitoare la SC TERMICA SA Suceava, în scopul întocmirii unui raport de expertiză  asupra societăţii, pot consulta documentele la sediul societăţii comerciale după cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE, semnarea ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENŢIALITATE şi plata TAXEI DE ACCES DIRECT la date şi informaţii.
 
Pentru persoanele fizice/juridice române, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, în valoare de 1.500 lei, la care se adaugă TVA, a TAXEI DE ACCES DIRECT la date şi informaţii, în valoare de 4.500,00 lei, la care se adaugă TVA, se vor face cu ordin de plată în contul deschis de Primăria Municipiului Suceava la Trezoreria Municipiului Suceava, având codul IBAN RO97 TREZ 59121360250XXXXX.
GARANŢIA DE PARTICIPARE la licitaţie, în cuantum de 2.000.000 EUR sau echivalentul în Lei, se va depune în forma precizată în DOSARUL DE PREZENTARE.
 
Codul fiscal al Primăriei Municipiului Suceava este 4244792.
 
Deschiderea plicurilor cu documentele de precalificare se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 3.04.2009, ora 1200 .
 
În data de 8.04.2009 ora 1400 se va afişa lista ofertanţilor acceptaţi după precalificare. Afişarea se va face la sediul Primăriei Municipiului Suceava, din B-dul 1 Mai nr.5A, Suceava.
 
Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor acceptaţi în etapa de precalificare în data de 10.04.2009, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr.5A, Suceava.
 
LICITAŢIA CU STRIGARE va avea loc în data de 10.04.2009 ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Suceava, din B-dul 1 Mai nr.5A, Suceava.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la d-na Damian Camelia din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, telefon: 0230.212696 interior 162 fax: 0230.520593.
 
 
 
 
Inchide