cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, respectiv:
- Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, Direcția generală tehnică și de investiții - 1 post;
- Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul administrare străzi și  sistematizare rutieră, Direcția generală tehnică și de investiții - 1 post;
- Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport  - 1 post. 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.   BIBLIOGRAFIE

Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare sunt următoarele:
•  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 23 iunie - 12 iulie 2022;
•  Proba scrisă se va desfăşura în data de 25 iulie 2022, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava. 

Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:
 
- Pentru consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, Direcția generală tehnică și de investiții:
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești; 
•    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

- Pentru consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră, Direcția generală tehnică și de investiții:
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești - inginerie civilă; 
•    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

- Pentru consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism ?i cultură, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport  
•  studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul geografie sau istorie; 
•    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.
Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
- formularul de înscriere;  
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condi?iile prevăzute de legisla?ia specifică.

Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu  originalul  de  către secretarul comisiei de concurs.
Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, email ralucap@primariasv.ro.  

 PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 22859/23.06.2022
 

Inchide