Nr. 30164 / 16.10.2012

A N U N Ţ 

Primăria municipiului Suceava organizează examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava şi din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată(2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;

  2. să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Examenele de promovare în grad profesional vor consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a examenelor de promovare în grad profesional sunt următoarele:

  • Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 5 noiembrie 2011, ora 1400;

  • Proba scrisă a examenelor de promovare se va desfăşura în data de 15 noiembrie 2012, cu începere de la ora 900, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;

  • Interviul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor art.56 din H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:

  • formularul de înscriere completat

  • adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la tel. int. 152.

PRIMAR,

Ion Lungu

 

 

 

 

 

 

Inchide