Nr.  14704 / 26.05.2014

A N U N Ţ 

            Primăria   municipiului   Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut  pentru  funcţionarii  publici de execuţie din cadrul Aparatul de specialitate al  primarului  municipiului Suceava, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată(2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a)        să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
b)        să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c)        să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, republicată(2),cu modificările şi completările ulterioare.
 
Examenul de promovare în grad profesional va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
 
           Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
·         Dosarele de înscriere la examene se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
·         Proba scrisă a examenelor de promovare se va desfăşura în data de 26 iunie 2014, cu începere de la ora 900, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
·         Interviul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor art.56 din H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
·         formularul de înscriere completat ;
·         adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
·         copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici.
Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.  
  
PRIMAR,
Ion Lungu
Inchide