1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 12 iulie 2012 si al sedintei extraordiare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 13 august 2012;

 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

 3. Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

 4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de plata si fideiusiune pentru suma de 4.655.213,59 lei la care se adauga valoarea facturilor curente , incepand cu facturile aferente consumului lunii septembrie si pana la data de 31.12.2012 ( emise de E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. catre S.C. TERMICA S.A. ) , conventie care urmeaza a fi incheiata intre E.ON ENERGIE ROMANIA SA, SC TERMICA SA Suceava si municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania -initiator Primarul municipiului Suceava

 7. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Regionala de Educare a Adultilor Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 8. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia de Caritate si Intrajutorare ANA-initiator Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii centrului bugetar Seminarul Teologic Liceal Ortodox „ Mitropolitul Dosoftei” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , solicitant: Galambos Robert Alexandru-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , solicitant Molocea Daniela-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a doua garaje construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si persoane juridice din incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava

 14. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit, construirii unor windfanguri, amenajarii unor alei de acces din exterior precum si extinderea unui spatiu comercial existent-initiator Primarul municipiului Suceava

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie SA a unui teren ce apartine domeniului public al municipiului Suceava , in suprafata totala de 6 mp, format din 6 parcele cadastrale , fiecare in suprafata de 1 mp, pentru montarea unor stilpi electrici necesari extinderii retelei electrice pe strada Artarului si alimentarii cu energie electrica a noilor locuinte din zona -initiator Primarul municipiului Suceava

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii serviciului public de salubrizare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradala a Municipiului Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara

 18. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava , ca reprezentanti ai municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. “ A.C.E.T. S.A. Suceava -initiatorii : consilier local Dontu Ovidiu Liviu, viceprimarul municipiului Suceava Doroftei Ovidiu si consilier local Roibu Marcel Dan

 19. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 72/29.03.2012 privind infiintarea Zonei Industriale Bucovina-initiatorii : consilier local Dontu Ovidiu Liviu ,viceprimarul municipiului Suceava Vîrvara Gavril, viceprimarul municipiului Suceava Doroftei Ovidiu, consilier local Roibu Marcel Dan si consilier local Paduraru Andrei George

 20. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei comunitare consultative-initiator Primarul municipiului Suceava

 21. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine publica -initiator Primarul municipiului Suceava

 22. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Scuceava

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2012 pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 24. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii al Primariei municipiului Suceava si a statului de functii al Directiei de ecologizare-initiator Primarul municipiului Suceava

 25. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I al anului 2012, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 253615/25.07.2012

 26. Informarea S.C. Transport Public Local S.A. Suceava , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 111/17 august 2012.

 27. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2434/24.08.2012

Inchide