Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 martie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 22.02.2018;
  2. Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărare privind completarea HCL nr. 322/28.11.2017 privind stabilirea impozitelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 48/22.02.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activitățile sportive în anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005, pentru activitățile culturale și sociale în anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru activitățile sportive, pe anul 2018, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, a proiectelor declarate eligibile de Comisia de evaluare în data de 23.03.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Youth Can Do It” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația de Caritate și Întrajutorare „ANA” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA – Centrul de Zi Recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între Municipiul Suceava din România și Orașul Bethlehem din Palestina – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire grădiniță în Cartierul Burdujeni – Sat din municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Construire grădiniță în Cartierul Burdujeni – Sat din municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei aplicații mobile oficiale a Municipiului Suceava cu denumirea „Suceava City App” – Inițiatori consilierii locali: dl. Mitică Bejinaru, dl. Ioan – Gabriel Buciac, d-na. Doinița – Nela Cocriș, dl. Florin Cristescu, d-na. Iuliana Fuior, dl. Vasile Mocanu, dl. Andrei – George Păduraru și dl. Gheorghe Petrescu;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire Sală de conferințe și evenimente cu regim de înălțime D+P+E parțial, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată – solicitant Mandachi Andrei Alexandru - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului aferent pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime P+E+M și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, pe teren proprietate privată – Solicitanți: Jardă Viorel și Jardă Raluca Mihaela, Maga Calistrat și Maga Doina Rodica, Poiana Sebastian, Antonesei Timotei și Antonesei Marcela, Hoștinari Dumitru și Hoștinari Maria - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind eliminarea unui bun imobil din anexa nr. 1 la HCL nr. 195 din 14.06.2016 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava cu Camera de Comerț și Industrie Suceava în vederea desfășurării evenimentului „Salon Auto Bucovina – Ediția a XV”, în perioada 14 – 17 iunie 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 226 mp situată în municipiul Suceava, B-dul. 1 Decembrie 1918 fn - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 400 mp situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca fn - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de cinci ani, către Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. 22 Decembrie fn. (sediul Primăriei Burdujeni) - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava, pe o perioadă de 15 ani, a unor bunuri imobile și mobile proprietate privată a municipiului Suceava, situate în municipiul Suceava, strada Universității fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Tineretului fn, proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Proact SRL Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  
  31. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 92 din 31.03.2016 privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a unui internat din incinta „Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară – Grup Școlar nr. 3” din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  35. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” doamnei Cleopatra Căbuz – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 19/29.01.2015 – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  37. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a municipiului Suceava situată în Suceava, str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr. 10, bl. E1, ap. 12 către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, respectiv d-nei. Dorneanu Elena Cătălina - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unor locuințe aparținând domeniului public și privat al Municipiului Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a „Cimitirului Pacea”, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a „Extinderii Cimitirului Pacea”, precum și a tarifelor practicate în cele două cimitire pentru concesionarea locurilor, întreținerea cimitirelor și prestațiile funerare la locul de înhumare - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
  40. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a statului de funcții pentru Direcția Generală a Domeniului Public - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  41. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Creșei nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  42. Diverse.

      PRIMAR,
   ION LUNGU                 

 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC


   Nr. 1.199 
   Din 23.03.2018   

 

Inchide