1.      Semnificatia zilei de 28 noiembrie 1918 in istoria Bucovinei-prezinta dl. Florin Pintescu -Conf. Univ.Dr.- Universitatea „ Stefan cel Mare „ Suceava
2.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 31.10.2013
3.      Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Prorociuc Daniel in Consiliul Local al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
4.      Proiect de hotarare de modificare a prevederilor art.4 pct.4 din cadrul HCL nr. 120/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate-initiator Primarul municipiului Suceava
5.      Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din cadrul HCL nr. 132/2012 privind stabilirea componentei Comisiei pentru solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 si a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte-initiator Primarul municipiului Suceava
6.      Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 260/31.10.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in cadrul Consiliilor de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava si Palatului Copiilor Suceava -initiator Primarul Municipiului Suceava
7.      Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013-initiator Primarul municipiului Suceava
8.      Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2013-initiator Primarul municipiului Suceava
9.      Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia de Cooperare Cultural-Educationala Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Management modern si eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava „ -initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „Electromobilitate-Vehicule electrice pentru o municipalitate „ Verde „-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitie din cadrul proiectului „ Piata regionala sustenabila-Bazar Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor parcele de teren in suprafata totala de 5494 mp, teren situat in Suceava , str. Grigore Alexandru Ghica , cartier Itcani, in vederea amenajarii unui cimitir -initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Parohia „ Sf. Apostoli” Itcani a unor bunuri proprietate privata a municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Parohia „ Sfantul Spiridon „ Suceava a suprafetei de 355 mp teren proprietate a municipiului Suceava -domeniul privat, situat in Suceava, str. Zorilor f.n., in vederea amplasarii unor anexe gospodaresti ( casa mortuara, praznicar, troita si grup sanitar ) si amenajarii incintei ( imprejmuire, alei pietonale, platforme dalate, locuri de parcare ) -initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe Ucrainene „ Sfintii Apostoli Petru si Pavel „ Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , cartier Burdujeni, zona industriala, proprietarului constructiei amplasata pe aceasta parcela de teren , respectiv d-lui Stropsa Lucian -initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Florilor bloc MES, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Randunicii, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava str. Aleea Saturn nr. 3, bl. E22, sc.A, in vederea amenajarii unei alei de acces-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava in vederea extinderii spatiului comercial existent situat in strada Marasesti nr. 48 B-initiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind atribuirea atestatului Administrator de imobil-initiator Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
26. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in statele de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Directia Municipala de Evidenta a Persoanelor, Directia de Asistenta Sociala, Directia Administratia Pietelor si Directia Generala a Domeniului Public -initiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Administratia Pietelor-initiator Primarul municipiului Suceava
28. Adresa S.C. Termica SA inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 236/11.11.2013
29. Adresa S.C. Termica S.A.inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 31.190/15.11.2013
30. Adresa Blocului National Sindical Federatia Sindicatelor Libere „ Energetica „ , Sindicatul „ Prometeu” Suceava , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 235/11.11.2013
31. Adresele nr. 31689/21.11.2013 si nr.30203/2013 ale SC Termica SA inregistrate la Primaria municipiului Suceava
32. Raport al Comisiei de Analiza a Situatiei Patrimoniale a S.C. Termica S.A. Suceava aprobata prin HCL nr. 158/04.09.2012 , inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 29804/31.10.2013
33. Diverse.
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  3286 din 28.11.2013

 
 
Inchide