1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.12.2009, 22.12.2009 şi 29.12.2009.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr.68/28.05.2008 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.246/24.09.2009 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind preluarea şi schimbarea destinaţiei a două spaţii situate în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl. 140, sc. A, ap.1-2, în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa cu program normal nr.13 „Neghiniţă” din spaţii cu altă destinaţie în locuinţe sociale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a locurilor publice şi prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava situate în pieţe şi bazar pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava şi serviciile publice de subordonare locală precum şi a organigramei Direcţiei Generale a Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2009.
15. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Comunitară a municipiului Suceava în anul 2009.
16. Raport de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi .
17. Diverse.
 

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 144 din 22.01.2010

 

Inchide