1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 30 august 2012.

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării a trei autoturisme DACIA şi achiziţionarea a trei autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia de Sprijinire a persoanelor cu Autism (ASPA) – Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 10. Proiect de hotărâre de modificare a anexei din cadrul HCL nr.42/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Suceava cu Asociaţia Lumină Lină Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă str.Spiru Haret” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex multifuncţional (restaurant, sală de evenimente, depozit produse alimentare) pe teren proprietate privată situat pe strada Fagului – cartier Burdujeni solicitant SC CAPITOLIU GARDEN SRL – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp situat în municipiul Suceava, str.Gherasim Buliga nr.11A, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Parcului fn, proprietarului construcţiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv societăţii SC Boreal Grup SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.Ştefan cel Mare fn, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui Popovici Vasile – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Suceava 153.29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Ion Lungu primar al municipiului Suceava ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea SC Termica SA să efectueze procedurile în vederea selectării candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC Termica SA – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 202/17.09.2010 – privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri şi sancţiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din capitolul II al contractului de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă socială, locuinţă de necesitate şi locuinţă construită prin programul ANL, ce constituie anexă la HCL nr.283/2003 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă socială, locuinţă de necesitate şi locuinţă construită prin programul ANL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, ca reprezentanţi ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „A.C.E.T.” S.A, Suceava – iniţiatori: Viceprimarul municipiului Suceava dl.Doroftei Ovidiu, consilierii locali dl.Donţu Ovidiu Liviu şi dl.Roibu Marcel Dan.

 24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava” domnului IFTIME DORU-COSTEL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini privind concesionarea serviciului public de salubrizare stradală şi servicii de iarnă şi a contractului de servicii de salubrizare stradală şi servicii de iarnă desfăşurate pe raza Municipiului Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

 26. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

 27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.38/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

 28. Proiect de hotărâre pentru completarea Bazei de calcul privind determinarea necesarului de carburant pentru autoturismele din dotarea Poliţiei Locale Suceava ce constituie anexă la HCL nr.18/26.01.2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

 29. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2712/25.09.2012

Inchide