1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 29 iulie 2010.
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea „ Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii” pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor virari de credite si modificarea listei de investitii a bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii expertizarii, proiectarii si executiei in regim de urgenta a lucrarilor privind „ Refacerea estacadei peste raul Suceava pentru sustinerea conductelor de termoficare si alimentare cu apa potabila in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „ Canalizare pluviala si menajera , Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II, Municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente reabilitarii imobilelor pentru un numar de 6 familii/persoane singure aflate in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin – initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 7. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 43 familii - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii aportului de capital al Municipiului Suceava la S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 127/30.06.2010 privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Cultul Crestin dupa Evanghelie Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 1380 mp in vederea amenajarii unei parcari de interes public –initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Suceava str. Aleea Saturn nr.4-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava , str. Tineretului fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Cringului fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane-initiator Primarul municipiului Suceava
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului Serviciului cu apa si de canalizare-initiator Primarul municipiului Suceava
 19. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava , sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei-initiator Primarul municipiului Suceava
 20. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 231/2008 –„ Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu , in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum „ –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 22. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi-functii publice in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 23. Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in statul de functii al Directiei Administratia Pietelor-initiator Primarul municipiului Suceava
 24. Plangere prealabila privind revocarea HCL nr. 159/29.07.2010 formulata de locatarii domiciliati pe strada Aleea Nucului, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 113/09.08.2010
 25. Diverse
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2188/20.08.2010

Inchide