Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 26 aprilie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 29.03.2018;
  2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Doroftei Ovidiu și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Vornicu Corneliu în Consiliul Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2018, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară „CREST CREative STrategies” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativities” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotărâre privind modificarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, aprobat prin HCL nr. 46/22.02.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru activitățile sportive, pe anul 2018, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, a proiectelor declarate eligibile de Comisia de evaluare în data de 23.03.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, pentru activitățile culturale și sociale în anul 2018, conform Legii nr. 350/2005 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2018 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție  în data de 20.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2018 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2018 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” – Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „CARD4ALL – Connecting Cities, Citizens and Services – Oraș accesibil pentru toți cetățenii” cod 3938 cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe colective D+P+5E cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare pe teren proprietate privată – Solicitant: Croitoru Iacob Maximilian - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Rîpan Ioan - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 12 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotărâre privind trecerea străzii Octavian Goga din domeniul privat al municipiului Suceava în domeniul public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a investiției realizate de către ACET S.A. privind „Achiziție de echipamente pentru operatorul regional ACET S.A. și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Zorilor nr. 8, bl. E28 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică  a unei parcele de teren situată în municipiului Suceava, str. Curtea Domnească fn. În vederea amplasării unui totem publicitar - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință a spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, strada Avram Iancu nr. 1 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei ședințe de licitație publică cu strigare în vederea acordării dreptului de folosință prin locațiune a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Suceava Zona de Agrement Tătărași, aparținând domeniului privat al municipiului Suceava, pentru desfășurarea activității de alimentație publică – cafenea - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  31. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Tineretului fn, proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Proact SRL Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  
  32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unor locuințe aparținând domeniului public și privat al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a 4 locuințe vacante situate în Suceava, Calea Unirii nr. 15, Cămin 2, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, conform listei aprobată prin HCL nr. 22 din 25.01.2018 – anexa 2 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  36. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public și a numărului de personal al asistenților personali - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  37. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul I 2018 înregistrată sub nr. 171639/05.04.2018;
  38. Contestația domnilor: Vasiliu Doina, Vasiliu Vasile, Iacoban Maria și Iacoban Gavril înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 73/12.04.2018;
  39. Diverse.

  

      PRIMAR,
   ION LUNGU               

  

 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC

 

   Nr. 1.386  
   Din 20.04.2018

 

Inchide