Transportul de persoane sau de bunuri în regim de taxi se executǎ numai pe baza autorizaţiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi numai cu mijloacele de transport pentru care s-au obţinut autorizaţiile taxi valabile.

Dupǎ eliberarea autorizaţiei pentru transport de persoane sau de bunuri în regim taxi, operatorul de transport taxi sau taximetristul independent va putea primi câte o autorizaţie taxi pentru fiecare licenţǎ de execuţie pe vehicul deţinutǎ valabilǎ.

Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere se va desfǎşura la Primǎria Municipiului Suceava, camera 50, pe data de 10 decembrie ora 10.00.

Numǎrul de autorizaţii taxi permanente  pentru transportul de persoane este de 210, din care 140 de autorizaţii se vor atribui operatorilor de transport şi 70  taximetriştilor independenţi.

Un operator de transport în regim taxi va putea deţine cel mult 30% din numǎrul autorizaţiilor care se vor atribui acestei categorii.Pentru transportul de bunuri în regim taxi se vor atribui un numǎr de 30 autorizaţii taxi permanente.

Cererile privind solicitarea autorizaţiilor taxi menţionate mai sus se vor depune  la registratura Primǎriei Municipiului Suceava începând cu data de 1 noiembrie, dar nu mai târziu de 22 noiembrie ora 12.00.

Documentele care trebuie prezentate de solicitanţi pentru a fi admişi în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sunt :

 

- pentru operatorul de transport taxi :a) cerere tip; b) copie de pe certificatul de înmatriculare/înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului al operatorului de transport ca agent economic, persoanǎ juridicǎ;c) codul fiscal al agentului economic; d) copie de pe licenţa de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filialǎ, sucursalǎ sau un punct de lucru din alt judeţ, eliberatǎ de cǎtre agenţia Autoritǎţii Rutiere Române din judeţul unde operatorul are sediul; e) copii ale licenţelor de execuţie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenţa de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabilǎ pentru municipiul Suceava (licenţa de executie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate in judeţul pentru care este valabilă licenţa de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia); f) copii de pe contractele individuale de muncǎ ale conducǎtorilor auto utilizaţi în municipiul Suceava, angajaţi pe perioadǎ nedeterminatǎ, vizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Suceava; g) copii de pe atestatele profesionale ale conducǎtorilor auto angajaţi ca taximetrişti. Operatorul de transport taxi trebuie sǎ facǎ dovada cǎ are ca angajaţi proprii cel puţin atâţia conducatori auto câte licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectivǎ; h) dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva cǎ dupǎ obţinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; i) recomandarea din partea Camerei taximetriştilor, ca filialǎ a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, care se va elibera gratuit de catre aceasta. Recomandarea trebuie să confirme că operatorul dovedeşte probitatea morală şi profesională necesare desfăşurării activităţii de taximetrie; j) certificate fiscale valabile eliberate de Primǎria Municipiului Suceava şi D.G.F.P. Suceava din care sǎ rezulte cǎ solicitanţii şi-au achitat obligaţiile financiare faţǎ de bugetul local şi respectiv bugetul de stat; k) certificate de înmatriculare+cărţi de identitate pentru autovehicule; l) dovada achitării taxei de autorizare.

 

- pentru taximetristul independent :a) cerere tip; b) copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002 sau Legii 300/2004; c) copie de pe certificatul de înregistrare/înmatriculare la Oficiul registrului comerţului; d) copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta; e) copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane; f) copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil; g) dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; h) recomandarea din partea Camerei taximetriştilor, ca filialǎ a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România, care se va elibera gratuit. Recomandarea trebuie să confirme că operatorul dovedeşte probitatea morală şi profesională necesare desfăşurării activităţii de taximetrie; i) certificate fiscale eliberate de Primǎria Municipiului Suceava şi D.G.F.P. Suceava din care sǎ rezulte cǎ solicitanţii şi-au achitat obligaţiile financiare faţǎ de bugetul local şi respectiv bugetul de stat; j) certificat de înmatriculare+carte de identitate - pentru autovehicul; k) dovada achitării taxei de autorizare.

Pentru activitatea de transport de bunuri în regim taxi, la documentele menţionate se adaugǎ şi prezentarea dovezii deţinerii legale a locului de garare.

Copiile solicitate se autentificǎ pentru conformitate cu originalul de cǎtre funcţionarii desemnaţi din cadrul compartimentului de specialitate.          Autorizaţiile taxi se elibereazǎ doar persoanelor fizice şi juridice care fac dovada achitǎrii obligaţiilor financiare cǎtre bugetul local şi bugetul de stat.

Atribuirea autorizaţiilor taxi se va realiza conform Regulamentului privind desfǎşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente  şi sezoniere, aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Local nr. 298/2003.

Dacǎ numǎrul autorizaţiilor solicitate depǎşeşte numǎrul autorizaţiilor taxi stabilite pentru respectiva grupǎ (operatori de transport sau taximetrişti independenţi) va avea loc o departajare pe baza criteriilor de mai jos, stabilite prin H.C.L. nr. 298/2003:

1. Vechimea autovehiculului (consemnată în certificatul de înmatriculare):-         până la un an inclusiv - 25 puncte;-         de la 1 la 3 ani   - 20 puncte;-         de la 3 la 5 ani   - 15 puncte;-         de la 5 la 7 ani   - 10 puncte;-         de la 7 la 10 ani - 5 puncte;-         peste 10 ani       -  0 puncte

2. Masa totalǎ maximă autorizatǎ înscrisă în certificatul de înmatriculare:-         peste 2000 kg  - 30 puncte-         1500- 2000 kg - 20 puncte-         1000- 1500 kg - 10 puncte-         sub 1000 kg     - 0 puncte

3. Forma de deţinere a autovehiculului se acordă următorul punctaj, astfel:-         10 puncte - în proprietate;-           5 puncte - în leasing ;-           0 puncte - cu contract de închiriere.

4. Gradul de confort şi siguranţa în circulaţie a autoturismelor folosite:-         Autovehiculul este echipat cu instalaţie de condiţionare a aerului  - 5 puncte;-         Autovehiculul este echipat cu sistem de frânare ABS-5 puncte;-         Autovehiculul este echipat cu airbag- uri laterale şi frontale - 5 puncte;-         Autovehiculul este echipat numai cu airbag-uri frontale        - 3 puncte;

5. Gradul de poluare  realizat:-         15 puncte pentru autovehicule omologate Euro IV;-         10 puncte pentru autovehicule omologate  Euro III;- 5 puncte pentru autovehicule omologate Euro II;-          5 puncte pentru autovehicule dotate cu instalaţie GPL;

6. Perioada în care s-a efectuat activitatea de transport de persoane/bunuri în regim de taxi, în condiţii de legalitate, anterior autorizării conform prezentei proceduri.-         5 puncte pentru fiecare an sau fracţiune de an egala sau mai mare de 6 luni în care s-a efectuat activitate în baza unei autorizaţii de funcţionare pentru transport de persoane în regim taxi eliberată în temeiul H.C.L. nr. 54/2001-         1 punct pentru fiecare an de deţinere a unei autorizaţii eliberate în temeiul Decretului-Lege nr. 54/1990 sau al Legii nr. 507/2002 (criteriu utilizat doar pentru departajarea taximetriştilor independenţi)

7. Mărimea parcului auto (criteriu utilizat doar pentru departajarea operatorilor de transport)-   1 punct pentru fiecare autovehicul pentru care se solicită autorizaţia taxi, deţinut de operatorul de transport, cu îndeplinirea condiţiilor de autorizare

8. Modul în care se efectuează dispecerizarea (criteriu utilizat doar pentru departajarea operatorilor de transport)-  5 puncte pentru maşina deţinutǎ de operatorul de transport care are dispecerat propriu .

RELAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine de la Serviciul Autorizare, Corp Control Comercial, camera 2 BIS

Inchide