ANUNȚ PUBLIC
privind
concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul  Municipal „Matei Vişniec” Suceava


  Consiliul Local al municipiului Suceava organizează, la sediul său din Bd.1 Mai nr. 5A, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Teatrul „Matei Vişniec” Suceava.

  CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  b. are capacitate deplină de exerciţiu;
  c. are studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei:
    1. Domeniul de licenţă - Teatru şi artele spectacolului, conform prevederilor H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022;
  d. are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 3 ani.
  e. are experienţă în funcție de conducere de minim 3 ani sau specializări în domeniul managementului;
  f. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  g. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
  h. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

  Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 23.02.2023, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, după cum urmează:

  CALENDAR DE DESFĂŞURARE:  

1.03.2023 aducerea la cunoștință publică a:
    Condițiilor de participare la concurs;
    Caietului de obiective;
    Bibliografiei;
    Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;
    Datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului.
27.03.2023 data limita de depunere a proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
30.03.2023 selecțiea dosarelor;
31.03.2023 anunțarea candidaților privind rezultatul selecției dosarelor;
3.04.2023 – 12.04.2023, analiza proiectelor de management – prima etapă;
12.04.2023 aducerea la cunoștința candidaților în scris a notei obținute la prima etapă precum și afișarea acesteia la sediul Primăriei municipiului Suceava şi al instituţiei publice de cultură;
19.04.2023-20.04.2023, susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu – a doua etapă;
21.04.2023 proba scrisa de departajare, după caz;
21.04.2023 aducerea la cunoștință candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului  și afișarea acestuia la sediul Primăriei municipiului Suceava;
24.04.2023-26.04.2023, depunerea contestațiilor;
27.04.2023 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului, în situația în care nu au fost depuse contestații;
27.04.2023, soluționarea contestațiilor, după caz;
28.04.2023 aducerea la cunoștință publică a rezultatului final al concursului prin afisare la sediul Primăriei municipiului Suceava.

  Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, județul Suceava, până la data de 27.03.2023, ora 14,00 la Registratura generală - ghișeul nr.3.
 
Dosarul de concurs conţine:
  Plicul A:
    a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
    b) copie după actul de identitate;
    c) curriculum vitae (model European);
    d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări*;
    e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
    g) copia carnetului de muncă şi, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverinţă eliberată de angajator);
    h) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
    i) declaraţie pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
    j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat.

  Atenţie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.

  Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT.

  Sub sancţiunea eliminării din concurs, proiectul de management trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris, şi în format electronic (DVD, CD), fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (ex. mottouri, sigle, iniţiale şi alte semne distinctive după care se poate identifica autorul etc.).
  Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava din subordinea Consiliului Local Suceava, vor redacta proiectele de management în maximum 60 de pagini+anexe, inclusiv anexele (format A4, marginile paginii: stânga: 2,5 cm, dreapta: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de bază şi de 14 pentru titluri, fără pasaje subliniate, bold sau italic (se aplică şi titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanţa dintre rânduri de 1,5.
    • Distanţa dintre rânduri solicitată se va folosi şi în tabele, reprezentări grafice etc.
    • Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii române.
    • Paginile vor fi numerotate în partea dreaptă jos, începând cu prima pagină.
    • Eventualele fotografii, grafice, prezentări în Power Point sau alte prelucrări de imagine vor fi incluse obligatoriu în anexe.
    • Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: ,,Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al  Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava.
    • Proiectul de management va fi salvat pe DVD sau CD, în format pdf. Proiectul de management trebuie să respecte întocmai structura din Caietul de obiective, precum şi numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
    • La întocmirea propriei analize (socio-culturale, a activităţii instituţiei etc.) se vor păstra subtitlurile din Caietul de obiective, analiza constând în interpretarea datelor de către candidat în vederea extragerii informaţiilor relevante, necesare în construirea propunerilor privind conducerea şi dezvoltarea instituţiei.
  Proiectele manageriale care nu respectă condiţiile de mai sus vor fi eliminate din concurs, în etapa de selecţie.
  La depunerea dosarului de concurs, copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoţite obligatoriu de traduceri legalizate.

  Regulamentul concursului şi Caietul de obiective se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei municipiului Suceava (www.primariasv.ro).

  Relaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria municipiului Suceava, telefon 0230-212696, int. 152/252 - Serviciul resurse umane  (luni-vineri între orele 8:00-16:00).

 *Condiţia de pregătire sau experienţă în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural, manager organizații/instituții publice etc.) sau experienţă în conducerea unei instituţii, companii, organizaţii neguvernamentale etc., dovedită prin adeverinţă.

* În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă ţară, trebuie să fie însoţite de dovada recunoaşterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări cu termenul de valabilitate expirat.

  BIBLIOGRAFIE:

 • Constituţia României (republicată);
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Model cerere - anexa nr. 1

Model declarație - anexa nr. 2

Model declarație - anexa nr. 3

Model declarație - anexa nr. 4

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

Caietul de obiective pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

Inchide