PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

NR. 17183/08.05.2008 

 

 

                                                                A N U N Ţ           

 

              Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs în  intervalul 9 - 10 iunie 2008 pentru  ocuparea funcţiilor publice vacante de la Serviciul financiar, contabilitate – Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv :                             

                                                                                                                                                Bibliografie

 

                        consilier, clasa I,  asistent      -    2 posturi                                    

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:                  

 

        ●  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 29 mai 2008, ora 1400;       

        ●  Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera  50, după  următorul program:                        

                    -  proba scrisă:   în data de  9 iunie 2008 cu începere de la ora  1000;

                    -  interviul:          în data de 10 iunie 2008 cu începere de la ora 1400.”

 

          Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului financiar, contabilitate sunt următoarele:

          ●  cele prevăzute de art. 54 din  Legea nr. 188/1999, republicată, privind  Statutul  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările  ulterioare 

          ●  studii superioare de lungă durată economice - absolvite cu diplomă de licenţă sau  echivalentă                                                                     

          ●  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an

          ●  cunoştinte de operare pe calculator – nivel mediu. 

 

          Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:    

- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane);

- copia actului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specilizări însoţite de originale, pentru conformitate;

- copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;

- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat / nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Relatii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 212696 int 152.

 

                                                                                  PRIMAR,

                                                                               ION    LUNGU

 

 

 

 

 

 

Inchide