PRIMARIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 9170/07.03.2008 

A N U N T

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 7-8 aprilie 2008 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenta a Personelor Suceava, respectiv :

 

·          Referent, clasa III, superior  - Biroul de evidenta a persoanelor (v. Bibliografie)

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 27 martie 2008, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program:

-  proba scrisă: în data de 7 aprilie 2008, cu începere de la ora 1000;

-  interviul: în data de  8 aprilie 2008, cu începere de la ora 1400.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de referent, clasa III, superior din cadrul Biroul de evidenta a persoanelor, sunt următoarele:

o                 cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici

o                 studii medii liceale - absolvite cu diplomă de bacalaureat

o                 vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

o                 cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, dupa caz

-          cazierul judiciar, dupa caz

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide