PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 33531 / 20.09.2007 

A N U N Ţ  

               

Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 25 - 26 octombrie 2007 pentru ocuparea unori funcţii publice din cadrul Serviciului starea  civila al Directiei Municiplae de Evidenta a Persoanelor, respectiv :

Bibliografie

·          consilier, clasa I, debutant                          1 post

·          referent, clasa III, asistent                         1 post                 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 15 octombrie 2007, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

                 - proba scrisă:         în data de 25 octombrie 2007 cu începere de la ora 1000;

                 - interviul:               în data  de 26 octombrie 2007 cu începere de la ora 1400.”

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Serviciului starea civila pentru care se organizeaza concursul  sunt urmatoarele:

·        pentru consilier, clasa I, debutant

- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici,

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau  echivalenta cu profil juridic, economic, socio-umanist sau de administratie publica

cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

- cunoasterea unei limbi de circulatie internationale – nivel mediu

·        pentru referent, clasa III, asistent

- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici,

studii medii, liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat cu profil umanist sau economic si de drept  administrativ ;

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim  6 luni;

- cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

cunoasterea unei limbi de circulatie internationale – nivel mediu. 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrala a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.   

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide