PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr.35961/ 18.10.2007

A N U N T

                                Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 19-20 noiembrie 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Directiei buget, contabilitate si fiscalitate - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, după cum urmează : 

Consilier, clasa I, superior  in cadrul Biroului buget                                                           1 post (v. Bibliografie)
Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Biroului buget                                                            1 post (v. Bibliografie)
Consilier, clasa I, asistent  in cadrul Serviciului financiar-contabilitate                              2 posturi (v. Bibliografie)
Consilier, clasa I, debutant  in cadrul Serviciului financiar-contabilitate                             1 post (v. Bibliografie)
Consilier, clasa I, principal  in cadrul Serviciului prelucarea automata a datelor               1 post (v. Bibliografie)
Consilier, clasa I, principal  in cadrul Serviciului urmarire si executare silita                     1 post (v. Bibliografie)

 Conditiile de desfasurare sunt următoarele:

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 9 noiembrie 2007, ora 1400;

Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Suceava, camera 50, dupa urmatorul program:

 

- proba scrisă în data de  19 noiembrie  2007, cu incepere de la ora 1000;
- interviul în data de  20 noiembrie 2007, cu incepere de la ora 1400.

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice sunt urmatoarele:

·                 pentru consilier, clasa I, superior – Biroul buget

- cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

- studii superioare de lunga durata economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

-  cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu; 

·                 pentru consilier, clasa I, asistent – Biroul buget  si  Serviciul financiar-contabilitate

cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

studii superioare de lunga durata economice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an

cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu; 

·                 pentru consilier, clasa I, debutant - Serviciul financiar-contabilitate

- cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

-  studii superioare de lunga durata economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu

·                 pentru consilier, clasa I, principal – Serviciul prelucrarea automata a datelor

cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

- studii superioare de lunga durata tehnice - absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani

- cunostinte de operare pe calculator in Windows XP, MS Office, de lucru cu baze de date si in domeniul retelelor de calculatoare – nivel mediu;

- bune cunostinta de limba engleza sau franceza

·                 pentru consilier, clasa I, principal – Serviciul urmarire si executare silita

- cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

- studii superioare de lunga durata economice, juridice sau de administratie publica absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani

- cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau unitatea de invăţământ

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide