PRIMARIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr.42940/ 10.12.2007 

A N U N T

                  Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 19-20 decembrie 2007 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv: 

·          Consilier, clasa I, principal  în cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice             (v. Bibliografie)        

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

·          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 17.12.2007, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program:

-  proba scrisă: în data de 19 decembrie 2007, cu începere de la ora 1000; 

-  interviul: în data de  20 decembrie 2007, cu începere de la ora 1400.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea temporară a funcţiei publice de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice al Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate, sunt următoarele :

- cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

- studii superioare de lungă durată economice - absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani

- cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR, 

ION LUNGU

Inchide