PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 39524 / 17.11.2008  

 

 

A N U N Ţ
 
Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate - aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv : 
Functiile publice vacante care fac obiectul concursurilor de recrutare sunt urmatoarele :  
 
·          la Compartimentul buget                                                                          Bibliografie
- Consilier, clasa I, superior                                  - 1 post            
- Consilier, clasa I, asistent                                   -  1 post
    
 
·          la Compartimentul finantare invatamant preuniversitar de stat              Bibliografie
- Consilier, clasa I, superior                                   -  1 post        
- Consilier, clasa I, asistent                                    -  1 post            
- Consilier, clasa I, debutant                                  - 1 post
 
·          la Serviciul financiar, contabilitate                               
- Consilier, clasa I, principal                                   -  1 post          Bibliografie                     
- Consilier, clasa I, asistent                                    - 2 posturi      Bibliografie
 
·          la Serviciul prelucrarea automata a datelor                                            Bibliografie
- Consilier, clasa I, debutant                                  - 1 post 
        
 
·          la Serviciul urmarire si executare silita                                                     Bibliografie

- Referent, clasa III, superior                                 - 1 post   

 
 
Concursul va consta în susţinerea a doua probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                                         
Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:
·          Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 8 decembrie 2008, ora 1400;
·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program:                          
- proba scrisă:         în data de 17 decembrie 2008, cu începere de la ora 1000;  
- interviul:                în data de 19 decembrie 2008, cu începere de la ora 1400.
 
Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:
 
* la Compartimentul buget pentru consilier superior si consilier asistent :
o   cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor  publici 
o    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, profil economic sau de administratie publica
o    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de:      
- minim 9 ani pentru consilier superior      
- minim 1 an pentru consilier asistent
o  cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu
 
* la Compartimentul finantare invatamant preuniversitar de stat pentru consilier superior , consilier asistent si consilier debutant   
cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici 
o  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, profil economic sau de administratie publica
o  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de :      
- minim 9 ani pentru consilier superior      
- minim 1 an pentru consilier asistent
o  cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu                                                         
 
* la Serviciul financiar, contabilitate pentru consilier principal si consilier asistent :
o     cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici 
o     studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, profil economic 
o     vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de :      
- minim 5 ani pentru consilier principal      
- minim 1 an pentru consilier asistent
o    cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu     
 
* la Serviciul prelucrarea automata a datelor pentru consilier debutant :
o   cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici 
o   studii superioare de lunga durata tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specializarea automatizari si calculatoare 
o  bune cunostinte de limba engleza ( citit, scris, vorbit)  
o  cunostinte de operare pe calculator Windows XP Professional/2003; Linux basic; cunostinte Ofiice 97/XP; lucrul cu baze de date ( Access, FoxPro) – nivel avansat; cunostinte de baza in domeniul retelelor de calculatoare            
 
* la Serviciul urmarire si executare silita pentru referent superior :
o   cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici 
o   studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat
o  cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu              
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani.
 
Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
-      declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activitati de poliţie politică. 
 
 
Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 212696, int. 152.
 
PRIMAR,
Ion Lungu
Inchide