PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 11168 / 13.03.2007

ANUNŢ

Bibliografie

           

       Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 16 - 17  aprilie 2007 pentru ocuparea unei funcţii publice din cadrul Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor, respectiv :

        Referent, clasa III, asistent - Biroul de evidenţă a persoanelor       - 1 post

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

- Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 6 aprilie 2007, ora 1400;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

- proba scrisă:      în data de 16 aprilie 2007 cu începere de la ora 1000;

- interviul:             în data  de 17 aprilie 2007 cu începere de la ora 1400.

 În  vederea  participării  la  concursul  de  recrutare  candidaţii  pentru  funcţia  publică  de referent, clasa III, asistent în cadrul  Biroului de evidentă a persoanelor trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii :

-         cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  

-         studii medii liceale, absolvite cu diplomă 

-         vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 6 luni

-         cunoştinte de operare pe calculator – nivel mediu

 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-         formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-         copia actului de identitate

-         copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-         cazierul judiciar

-         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-         copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau, dupa caz,  de la unitatea de învăţământ

declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide