PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 41024 / 14.12.2006

 ANUNŢ

             Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 15 - 16  ianuarie 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice, dupa cum urmează:

 

        a) în cadrul aparatului de specialitate al primarului

        Referent, clasa III, asistent - Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor - 1 post Bibliografie 

        b)  în cadrul Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor

        Consilier, clasa I, debutant - Biroul de evidenţă a persoanelor -  1 post Bibliografie

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 4 ianuarie 2007, ora 1400;

- Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

- proba scrisă:      în data de 15 ianuarie 2007 cu începere de la ora 1000;

- interviul:             în data  de 16 ianuarie 2007 cu începere de la ora 1400.

 

a) În  vederea  participării  la  concursul  de  recrutare  candidaţii  pentru  funcţia  publică  de

referent, clasa III, asistent în cadrul Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi pastrarea documentelor  trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii :

-         cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  

-         studii medii liceale, absolvite cu diplomă 

-         vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 6 luni

-         cunoştinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

b) În vederea participării la concursul de recrutare candidaţii pentru funcţia publică de consilier, clasa I, debutant  în cadrul Biroului de evidentă a persoanelor trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii :

-         cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  

-         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă juridice / economice / de administratie publica / socio-umane

-         cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-         formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-         copia actului de identitate

-         copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-         cazierul judiciar

-         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-         copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau, dupa caz,  de la unitatea de învăţământ

-         declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide