PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr.39941/12.11.2007

A N U N T

                                Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 13-14 decembrie 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava, după cum urmează : 

agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, superior  1 post (v. Bibliografie)
agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, principal                                                          1 post (v. Bibliografie)
agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, asistent  5 posturi (v. Bibliografie)
   
   
   

 Conditiile de desfasurare sunt următoarele:

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 3 decembrie 2007, ora 1400;

Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Suceava, camera 50, dupa urmatorul program:

 

- proba scrisă în data de  13 decembrie  2007, cu incepere de la ora 1000;
- interviul în data de  14 decembrie 2007, cu incepere de la ora 1400.

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice sunt urmatoarele:

 • cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici 
 • studii medii liceale, absolvite cu diplomă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de:
     • mimim 9 ani pentru agent comunitar, clasa III, superior
     • mimim 5 ani pentru agent comunitar, clasa III, principal
     • minim 6 luni pentru agent comunitar, clasa III, asistent
 • adaptabilitate la regimul muncii poliţieneşti.

   

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          aviz psihologic pentru port-armă

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau unitatea de invăţământ

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide