PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 35811 / 13.10.2008  

A N U N Ţ

                Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare  pentru  ocuparea  unor  funcţii  publice specifice vacante,  de  execuţie,  din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava, după cum urmează:

 

 

·          Agent comunitar (echivalent referent), clasa III, superior - 6 posturi

·          Agent comunitar (echivalent referent), clasa III, principal - 10 posturi

·          Agent comunitar (echivalent referent), clasa III, asistent  - 8 posturi

·          Agent comunitar (echivalent referent), clasa III, debutant - 6 posturi              

 

Bibliografie 

Bareme probe sportive

 

Concursul de recrutare va consta in sustinerea a trei probe de catre candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, dupa cum urmeaza:

·                  proba pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii de agent comunitar , ce va consta in masurarea inaltimii candidatilor si sustinerea de catre acestia a unor probe sportive

·               proba scrisa

·               interviulSe pot prezenta la proba urmatoare numai candidatii declarati admisi la proba precedenta.          

Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:

·          Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 3 noiembrie 2008, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura, dupa următorul program:  

1.    Proba pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii de agent comunitar:

in data de 11 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1100 la Stadionul “ Areni” din vecinatatea Primariei municipiului Suceava

2.    Proba scrisa: in data de 14 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1000,  camera 50, la sediul Primăriei municipiului Suceava 

3.    Interviul: în data de 17 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1400,  camera 50, la sediul Primariei municipiului Suceava

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

o      cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici 

o      studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat

o      vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de:

·       mimim 9 ani pentru agent comunitar, clasa III, superior

·       mimim 5 ani pentru agent comunitar, clasa III, principal

·       mimim 6 luni pentru agent comunitar, clasa III, asistent

o      abilitati, calitati si aptitudini necesare

·       adaptabilitate la regimul muncii politienesti - munca in echipa - munca in schimburi - disponibilitate pentru munca suplimentara

·       aptitudini psiho-fizice adecvate muncii politienesti adaptabilitate la munca in conditii de incordare psihica ridicata - integritate corporala -  statura corespunzatoare:  pentru femei minim 165 cm inaltime, pentru barbati  minim 170 cm inaltime

o      conditie fizica adecvata. 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie

-       aviz psihologic pentru port-armă *

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

* Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, în data de 11.11.2008, cam. 50, cu începere de la ora 9.00, de către un psiholog care are certificate comepetenţele privind acordarea avizelor pentru port-armă.

Inchide