PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 14209 / 04.04.2007

 

ANUNŢ

          Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs în intervalul 10 - 11  mai 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, respectiv :

 

- consilier, clasa I, superior - Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului - 1 post Bibliografie

- consilier, clasa I, asistent - Serviciul integrare europeană şi strategii de dezvoltare - 1 post  Bibliografie

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

- Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiul Suceava, pâna la data de 30 aprilie 2007, ora 14.00;

- Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

                 - proba scrisă:         în data de 10 mai 2007 cu începere de la ora 10.00;

                 - interviul:               în data  de 11 mai 2007 cu începere de la ora 14.00.

 

Conditiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice sunt urmatoarele:

                pentru consilier, clasa I, superior - Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul

functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata tehnice – constructii- absolvite cu diploma de

licenta sau echivalenta

o               vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani

o               cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu;

 

                pentru consilier, clasa I, asistent - Serviciul integrare europeana si strategii de dezvoltare        

o              cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul

functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 

o              studii superioare de lunga durata economice absolvite cu diploma de licenta sau

echivalenta

o              vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an

o              cunostinte de operare pe calculator – nivel mediu si navigare Internet

o              cunostinte de nivel avansat de limba engleza.

 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          copia fişei de evaluare a performantţlor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau, dupa caz,  de la unitatea de învăţământ

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide