PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr.16951/ 04.05.2007

ANUNŢ

Bibliografie

            Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare în intervalul 4 - 5 iunie 2007 pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava, după cum urmează :

 

        agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, principal        - 2 posturi

        agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, asistent        - 5 posturi

        agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, debutant      - 4 posturi

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

- Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei  municipiului Suceava, până la data de 24 mai 007, ora 14.00;

- Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, după următorul program:

   • proba scrisă:         în data de 4 iunie 2007, cu începere de la ora 10.00;
   • interviul:                in data de 5 iunie 2007, cu începere de la ora 1400.

 

Condiţiile de participare la concursul de recrutare sunt următoarele:

o          cele prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată,  privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

o          studii medii liceale, absolvite cu diplomă

o          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de:

        - mimim 5 ani pentru agent comunitar, clasa III, principal

        - minim 6 luni pentru agent comunitar, clasa III, asistent

o          adaptabilitate la regimul muncii poliţieneşti.

 

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor perfecţionări, specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie

-          aviz psihologic pentru port-armă

-          copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau unitatea de invăţământ

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

 

 

pentru concursul de ocupare a unor funcţii publice de agent comunitar clasa III din cadrul Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava

 

 1. Constituţia României
 2. Legea nr.215/2001, republicată, a administraţiei publice locale
 3. Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.371/2004 privind înfiinţarea, organiyarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare cu modificările şi completările ulterioare
 6. H.G.R. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare
 7. O.G. nr.2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 9. Legea nr.12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE

Inchide