PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

 

A N U N Ţ

 

Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  în  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de la Serviciul starea civilă – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, respectiv :

 

consilier, clasa I,  debutant  

 

 

Bibliografie 

 

Concursul va consta in sustinerea a doua probe de catre candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, respectiv: proba scrisa si interviul .                                                         

Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele :

·          Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 13 noiembrie 2008, ora 1400;

·          Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program: 

                       -  proba scrisă:         în data de 24 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1000; 

                       -  interviul:                 în data de 26 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1400

Conditiile de participare la concursul sunt urmatoarele:

o                         cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici 

o                         studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, profil juridic sau de administratie publica

o                       cunostinte de operare pe calculator de nivel mediu             

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului, de catre medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitati de poliţie politică. 

 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Nr. 37249/24.10.2008  

Inchide