PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 35810 / 13.10.2008  

A N U N Ţ

                Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de la  Biroul de evidenţă a persoanelor – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, respectiv:

 

consilier, clasa I,  debutant - bibliografie

 

Concursul va consta in sustinerea a doua probe de catre candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, respectiv: proba scrisa si interviul.                                              

Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:

-           Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei municipiului Suceava, pana la data de 3 noiembrie 2008, ora 1400;

-           Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program:  

 -  proba scrisă:         în data de 12 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1000;

 -  interviul:                în data de 14 noiembrie 2008, cu începere de la ora 1400.            

Conditiile de participare la concursul sunt urmatoarele:

-          cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul functionarilor publici 

-          studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: profil juridic, economic, de administraţie publică sau socio-umanist

-       cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel mediu (scris, citit, vorbit)

-          cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:

-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)

-          copia actului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;

-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie

-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide