Nr. 31053 / 23.10.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent, treapta II din cadrul Biroului energetic şi de utilităţi publice.

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul. 

  

                                         Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o     studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic  

o     vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.

 

            Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          5 noiembrie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          16 noiembrie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

          Dosarul de concurs se constituie din:

-          cererea de înscriere la concurs *

-          curriculum vitae *

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

 

 

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

v. Bibliografie

 

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide