Nr. 20154 / 03.07.2015

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv îngrijitor în cadrul Pieţei agroalimentare en gross.

            Condiţiile de participare la concurs sunt cele generale, prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba practică şi interviul.

                                               

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          16 iulie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·          27 iulie 2015, ora 1000- proba practică ce se va desfăşura la Piaţa agroalimentară en gross

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs*  

-          curriculum vitae*

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite

-          copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

 

PRIMAR, 

Ion Lungu

Inchide