Nr. 1245 / 16.01.2015 

A N U N Ţ

              Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unui post contractual vacant de asistent medical în cadrul în cadrul Biroului de medicină şcolară generală - Direcţia de Asistenţă Socială.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice :

o              şcoală sanitară postliceală absolvită cu diplomă MS

o              vechime în specialitate: minimum 6 luni.

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

                                              

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·                                 29 ianuarie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·                                 6 februarie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·                                 Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-                                  cererea de înscriere la concurs*  

-                                  curriculum vitae*

-                                  copia actului de identitate

-                                  copiile documentelor care ateste nivelul studiilor absolvite 

-                                  copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

-                                  cazierul judiciar

-                                  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.

*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

v. Blibliografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide